Algemene voorwaarden

1 ALGEMEEN

1.1 Toepasselijkheid

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden zijn niet van toepassing en worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Basic Orange, tenzij deze door Basic Orange uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle leveringen van Basic Orange, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.1.1 De Algemene Voorwaarden BASIC ORANGE zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33272357.
1.1.2 De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperken zich derhalve niet tot die aanduiding.

1.2 Definities
1.2.1 In de Algemene Voorwaarden Basic Orange worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

1.2.2 Algemene Voorwaarden Derden: Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden,
garantievoorwaarden en overige voorwaarden.

1.2.3 Data: De door Opdrachtgever ingevoerde gegevens en/of de door derden ingevoerde gegevens.

1.2.4 Derden Producten: Alle door Basic Orange geleverde producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig   zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij Basic Orange berusten.

1.2.5 Design: Een ontwerp van ‘visuele’ vormgeving, zoals doch niet beperkt tot logo’s, huisstijl en grafische vormgeving. Dit ontwerp kan zowel in papieren als digitale vorm worden vastgelegd.

1.2.6 Fixed Price: Zoals nader omschreven in artikel 7.3.

1.2.7 Fouten: Zoals nader omschreven in artikel 6.6.

1.2.8 Garantie: Zoals nader omschreven in artikel 6.7.

1.2.9 Hosting: Het direct en/of indirect (middels een derde partij) beschikbaar stellen van database en/of applicatie en/of enige combinatie daarvan op een door of namens   Basic Orange beschikbaar gestelde server.

1.2.10 Basic Orange: Basic Orange B.V. dan wel een aan Basic Orange B.V. verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden Basic Orange van toepassing heeft verklaard.

1.2.11 Basic Orange Producten: Alle door Basic Orange geleverde producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Basic Orange berusten.

1.2.12 Identificatiegegevens: Log-in-naam, passwords, adresseringsgegevens en/of andere codes.

1.2.13 Nacalculatie: Zoals nader omschreven in artikel 7.4.

1.2.14 Onderhoud: Zoals nader omschreven in artikel 2.8.

1.2.15 Opdrachtgever: Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot levering van Producten.

1.2.16 Producten: Alle door Basic Orange geleverde Basic Orange Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Hosting en Design valt onder Producten.

1.2.17 Support: Zoals nader omschreven in artikel 2.8.

1.2.18 Voorschot: Zoals nader omschreven in artikel 7.5.

1.2.19 Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden (9.00-17.30) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

1.3 Overeenkomsten

1.3.1 Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door Basic Orange wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan Basic Orange, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van de vergoedingen aan Basic Orange de inhoud van dit document en de Algemene Voorwaarden van Basic Orange.

1.3.2 Opzegging van een overeenkomst vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 30 (dertig) dagen voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst door de wederpartij is ontvangen.

1.3.3 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien de andere partij ook na schriftelijk sommatie stellende een redelijke termijn in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen.

1.3.4 Basic Orange heeft overigens het recht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen te ontbinden dan wel te annuleren indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgevers onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van Basic Orange op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

1.3.5 Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals o.a. doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

1.4 Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever

1.4.1 Alle opdrachten worden door Basic Orange uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan Basic Orange kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.

1.4.2 Opdrachtgever zal Basic Orange alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.

1.4.3 Indien Opdrachtgever niet voldoet aan artikel 1.4.2, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Basic Orange in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

1.4.4 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal Basic Orange te allen tijde gerechtigd zijn in overleg met Opdrachtgever de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.

1.4.5 Indien Opdrachtgever functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen aanbrengt in de Producten (na daartoe eerst de vereiste schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Basic Orange zoals nader uiteengezet in artikel 2.2.3), is Opdrachtgever verplicht deze aanpassingen aan Basic Orange mede te delen in de gevallen dat Basic Orange Onderhoud, Support dan wel andere diensten levert met betrekking tot de aan Opdrachtgever geleverde Producten.

1.4.6 Ingeval Basic Orange activiteiten verricht op locatie anders dan haar eigen, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door Basic Orange in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatie faciliteiten zorgdragen.

1.5 Geheimhouding/Concurrentiebeding

1.5.1 Basic Orange en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, elkaars cliënten, de bestanden en de Producten, waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

1.5.2 Basic Orange is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de Basic Orange website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.5.3 Opdrachtgever en haar cliënten zullen gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van Basic Orange, behoudens schriftelijke toestemming van Basic Orange. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat haar cliënten aan voornoemde verplichting zullen voldoen.

1.5.4 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 1.5.3 is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van Euro 50.000,- (vijftigduizend) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van Basic Orange om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.

1.6 Aansprakelijkheid

1.6.1 De totale aansprakelijkheid van Basic Orange wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal met inachtneming van artikel 1.6.2 en 1.6.3 beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

1.6.2 Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van Basic Orange vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan Basic Orange op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan).

1.6.3 Basic Orange heeft zich ter zake van schade verzekerd. Basic Orange is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Opdrachtgever uit hoofde van het met Basic Orange gesloten contract, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Opdrachtgever van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en uitgekeerd, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

1.6.4 De totale aansprakelijkheid van Basic Orange voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan Euro 500.000,- (vijfhonderdduizend) waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.6.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.

1.6.6 Aansprakelijkheid van Basic Orange voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is uitgesloten.

1.6.7 Buiten het in artikel 1.6.1 en 1.6.4 genoemde geval rust op Basic Orange geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

1.6.8 De aansprakelijkheid van Basic Orange ontstaat slechts indien Opdrachtgever Basic Orange onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Basic Orange ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

1.6.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade Basic Orange daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel als mogelijk wordt beperkt.

1.6.10 Opdrachtgever vrijwaart Basic Orange tegen alle aanspraken van derden wegens
aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door Basic Orange is geleverd.

1.6.11 Basic Orange aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die Basic Orange aan Opdrachtgever heeft geleverd. Indien mogelijk zal Basic Orange haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derde Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.

1.6.12 Basic Orange is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet tijdig leveren van Support, Onderhoud en/of Garantie.


1.7 Overdracht

1.7.1 De tussen Basic Orange en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Basic Orange.

1.8 Niet-toerekenbare Tekortkoming

1.8.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van Basic Orange liggen en bedrijfsrisico’s van Basic Orange.

1.8.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan Basic Orange de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

1.8.3 Basic Orange behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen van reeds verrichte prestaties voordat de niet-toerekenbare tekortkoming bekend was.

1.8.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.


1.9 Nietigheid

1.9.1 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.

1.9.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen er naar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst in zijn geheel in stand blijft.


1.10 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

1.10.1 Op alle door Basic Orange met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

1.10.2 Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden Opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

2 BASIC ORANGE PRODUCTEN EN DIENSTEN

 

2.1 Algemeen

2.1.1 Basic Orange levert Producten die functioneren in de context van technologieën die expliciet zijn afgesproken of gangbaar zijn op het moment van oplevering. Hieronder vallen onder andere browsers, besturingssystemen en protocollen. Basic Orange heeft geen verplichtingen om Producten aan te passen aan nieuwe versies van de technologieën. Indien Basic Orange gedwongen is om aanpassingen te doen aan veranderende technologieën, is zij gerechtigd tot het in rekening brengen van de op dat moment gangbare tarieven.


2.2 Gebruiksrecht Programmatuur

2.2.1 Basic Orange verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Producten, met de eventueel overeengekomen bijbehorende documentatie.

2.2.2 Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Producten op de met Basic Orange overeengekomen verwerkingseenheid en het met Basic Orange overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations. Indien geen nadere afspraken zijn gemaakt is het gebruiksrecht beperkt tot de verwerkingseenheid waarop de Producten het eerst zijn geïnstalleerd en is het aantal gebruikers, servers en/of werkstations beperkt tot 1 (één).

2.2.3 Het is Opdrachtgever verboden de Producten op enigerlei wijze zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van Basic Orange te hebben ontvangen.

2.2.4 Het gebruiksrecht op de Producten is niet overdraagbaar aan derden.

2.2.5 Opdrachtgever is niet bevoegd onder welke titel dan ook of op welke wijze dan ook de Producten ter beschikking te stellen aan derden.

2.2.6 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.

2.2.7 De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 5. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.


2.3 Controles

2.3.1 Basic Orange is gerechtigd technische beperkingen en controle mechanismen in de Producten te verwerken om te voorkomen en/of te controleren dat het daadwerkelijk aantal gebruikers, servers en/of werkstations niet het aantal overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations overschrijdt.

2.3.2 Voorts is Basic Orange gerechtigd, zolang Opdrachtgever gebruik maakt van de Producten, zelf dan wel middels een derde onaangekondigd controles uit te voeren op de locaties waar de Producten gebruikt worden. Opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking en toegang verstrekken. Indien Opdrachtgever medewerking dan wel de toegang aan Basic Orange weigert is Basic Orange gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Opdrachtgever is in dit geval niet langer gerechtigd tot het gebruik van de Producten en is verplicht tot teruggave van alle Producten en vernietiging van eventueel gemaakte kopieën binnen 30 (dertig) dagen op eerste verzoek daartoe van Basic Orange.

2.4 Adviezen

2.4.1 Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals maar niet beperkt tot Onderhoud en Support (artikel 2.5), consultancy, project management, etc., zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden gegeven.

2.4.2 Basic Orange is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.

2.4.3 Basic Orange zal adviezen geven op basis van door Basic Orange aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 1.4. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals maar niet beperkt tot incompatibiliteitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar) kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

2.5 Ontwikkel- En acceptatieproces

2.5.1 De applicatie en eventuele toebehoren worden ontwikkeld op basis van de door Opdrachtgever geformuleerde functionele specificaties, aangevuld met de door de Opdrachtgever geaccordeerde acceptatiecriteria.

2.5.2. Het aanpassen van door Opdrachtgever aangeleverde goedgekeurde materialen, of goedgekeurde content, of goedgekeurde designs, of goedgekeurde functionaliteit, wordt gezien als meerwerk, tenzij in de overeenkomst expliciet anders overeengekomen

2.5.3 Acceptatiecriteria; gedurende de acceptatie procedure zal iedere versie van de applicatie worden getoetst aan de hand van de specificaties zoals deze staan beschreven in het backlog. Iedere functionaliteit zal door Opdrachtgever worden getoetst en gekwalificeerd als geaccepteerd of geweigerd. Reacties op een functionaliteit worden beoordeeld op basis van de specificaties welke staan beschreven in de backlog.

2.5.4 Wanneer een functionaliteit in een (deel)oplevering volgens de opdrachtgever niet voldoet aan de specificaties welke staan beschreven in de backlog (en de betreffende functionaliteit wordt als geweigerd gekwalificeerd) zal:

 • Opdrachtgever Opdrachtnemer direct op de hoogte brengen van de benodigde correcties of wijzigingen.
 • Opdrachtnemer zal vervolgens deze correcties of wijzigingen verwerken in een volgende (deel)oplevering volgens de schriftelijke specificaties van Opdrachtgever. De gecorrigeerde of gewijzigde (deel)oplevering zal vervolgens ter acceptatie worden aangeboden aan Opdrachtgever.

2.5.9 Typen bugs :

 • Blocker – afwijkingen, crashes, corrupte data, etc. welke (a) verhinderen dat de gebruiker een functionaliteit in de applicatie kan gebruiken en waar (b) geen alternatieve oplossing voor is. Blocker bugs kunnen ook fouten bevatten welke zorgen voor een lagere performance van de applicatie dan zoals eventueel aangegeven i in de overeenkomst van de opdracht, toegang tot een functionaliteit blokkeren of data verkeerd weergeven. Blocker bugs verhinderen het adequaat testen van de applicatie.
 • Critical – deze bugs kunnen verwijzen naar incidenten (waarin de normale afloop van het programma wordt gewijzigd in tijdelijke onderbreking of een totale afbreking) of andere bugs welke zich alleen voordoen onder speciale omstandigheden. Voor deze bugs is een alternatieve oplossing beschikbaar. Critical bugs hebben geen invloed op het testen van de applicatie.
 • Major – bugs welke voornamelijk invloed hebben op de prestaties van de applicatie. Deze major bugs beïnvloeden de prestaties van de applicatie en hiermee de productiviteit van de gebruiker. Major bugs hebben geen blokkerende invloed op de functionaliteiten in de applicatie maar zorgen wel voor prestatie problemen.
 • Minor – voornamelijk ‘overlast’ bugs. Denk hierbij aan gewenste instellingen welke niet worden toegepast, een ‘alleen lezen’ veld welke als ‘bewerkbaar’ veld wordt getoond, etc.
 • Trivial – cosmetische bugs zoals spelfouten of verkeerde lettertypes (niet zijnde content), op knoppen of in (invul)velden in de applicatie.

2.5.10 Bug fixing criteria: Blocker, Critical of Major bugs worden alleen onderzocht wanneer deze optreden in de vooraf afgesproken browserversies en wanneer deze kunnen worden gereproduceerd volgens een duidelijk scenario.

2.5.11 Bugs welke niet met zekerheid kunnen worden verholpen:

 • Een bug welke alleen voorkomt in een development omgeving.
 • Een bug welke eenmalig voorkomt.

2.5.12 Bugs dienen te worden gerapporteerd met onderstaande gegevens:

 • Datum
 • Browserversie
 • Device (desktop, smartphone of tablet)
  • Indien Smartphone of tablet: merk en type en OS versie
 • Titel van het scherm wat zichtbaar was in de applicatie / URL
 • Omschrijving van de bug
 • Stappenplan om bug te reproduceren
 • Het verwachte resultaat, inclusief referentie naar de specificaties in de backlog indien aanwezig.
 • Screenshot (indien relevant)
 • Video (indien relevant)
 • Logbestand (indien relevant)

2.6. Mijlpalen

2.6.1 De verschillende mijlpalen worden hieronder uitgelegd. Wanneer onverwachte en onvoorziene (technische) problemen zorgen voor vertraging, zal Opdrachtnemer de opdrachtgever minimaal één week voor de datum van de mijlpaal waarschuwen. Als gevolg heeft Opdrachtnemer het recht de mijlpaal (en de daarop volgende mijlpalen) met een billijke periode te verplaatsen.

2.6.2 De acceptatiecriteria voor de verschillende mijlpalen in ontwikkeling en (deel)opleveringen:

 • Definitiefase levering: een goedgekeurde eindoplevering van de in de definitiefase gerealiseerde deliverables (bijv projectplan, web style guide, backlog, wireframes, persona’s en /of technisch document)
 • Acceptatieversie: versie van de applicatie welke alle functionaliteiten bevat. Blocker bugs worden beoordeeld en verholpen. De structuur van de applicatie/website zal geen wijzigingen ondergaan, met uitzondering van de logica en architectuur indien deze niet voldoen aan de specificaties welke staan beschreven in de backlog. Alle geïmplementeerde functionaliteiten voldoen aan de gestelde specificaties in de backlog. Acceptatie van de Acceptatieversie maakt de Acceptatieversie gelijk aan Productie versie. De gespecificeerde functionaliteiten in deze versie gelden als een bovengrens. Acceptatie van de Acceptatieversie wordt gezien als een ‘Feature freeze’. Na acceptatie van de Acceptatieversie worden er geen nieuwe functionaliteiten geïmplementeerd voor de totstandkoming van de Productieversie, zelfs niet als deze functionaliteit wel is gespecificeerd in de backlog. Het verwijderen van functionaliteiten is mogelijk, indien hiermee de gestelde prestatie voorwaarden kunnen worden behaald.
 • Productieversie: versie van de applicatie/website waarbij de feedback uit de bugfixing periode is verwerkt en de bugs zijn verholpen. Deze live versie voldoet aan de onderstaande criteria:
  • Alle functionaliteiten en specificaties welke staan beschreven in de backlog zijn geïmplementeerd, tenzij is overeengekomen dat functionaliteiten buiten de scope van de opdracht vallen. Dit wordt in de backlog per functionaliteit duidelijk aangegeven.
  • Alle Blocker, Major en Critical bugs zijn verholpen. Minor en Trivial bugs worden als aanvaardbaar geacht. Resterende bugs worden als verwaarloosbaar geacht of er is een onderling akkoord bereikt om deze bugs gratis te elimineren gedurende de garantieperiode of in de volgende versie, indien van toepassing.

2.7 Levertijd

2.7.1 Opdrachtnemer zal alles doen binnen haar kunnen om te voldoen aan de gecommuniceerde levertijden. We dienen hierbij rekening te houden met het gegeven dat website ontwikkeling een dynamisch proces is, waarbij zowel Opdrachtnemer als opdrachtgever verantwoordelijkheid dragen voor tijdige- en complete communicatie. Tijdige- en complete communicatie zijn nodig voor een continue ontwikkeling van het project.

2.7.2 De doorlooptijd van de ontwikkeling zal, indien er geen reactie door opdrachtgever op vragen van opdrachtnemer wordt gegeven, gelijkwaardig aan het aantal dagen dat de opdrachtnemer wacht op reactie worden verlengd. Indien er tav de realisatie en oplevering afhankelijkheden bestaan van opdrachtgever of derde partijen, is opdrachtgever verantwoordelijk voor het managen van deze afhankelijkheden. Indien het werk stagneert als gevolg van vertragingen bij opdrachtgever of deze derde partijen, zal opdrachtnemer de overeengekomen levertijden herzien. Indien deze vertraging leidt tot het moeten stilleggen van werkzaamheden en/of het opnieuw inplannen van de werkzaamheden, is dit voor onze planning niet altijd direct op te vangen. Op dat moment is opdrachtnemer gerechtigd eventuele leegloop aan opdrachtgever in rekening te brengen.

2.8 Onderhoud en Support

2.8.1 Support omvat het verlenen van mondelinge (telefonisch) en schriftelijke (ook e-mail) ondersteuning met betrekking tot het gebruik en de werking van de Producten.

2.8.2 Onderhoud omvat het ter beschikking stellen van updates, met inbegrip van documentatie, van de aan Opdrachtgever gelicentieerde Producten die een kwalitatieve (Foutherstel) dan wel functionele verbetering van het ter beschikking gestelde Product inhouden. Basic Orange is niet verplicht om op actieve wijze Opdrachtgever op de hoogte te houden van eventuele updates.

2.8.3 Voor Onderhoud en Support kan een Onderhoud & Support overeenkomst bij Basic Orange worden afgesloten waarin het aantal te besteden uren aan Support en Onderhoud wordt vastgelegd. Is er geen Onderhoud & Support overeenkomst overeengekomen dan worden de uren die Basic Orange besteedt aan Onderhoud en/of Support op basis van Nacalculatie in rekening gebracht.

2.9 Maatwerk

2.9.1 Alle opdrachten die deels dan wel geheel uit maatwerk bestaan worden op basis van Nacalculatie afgerekend, tenzij schriftelijk in de offerte anders is overeengekomen.

2.9.2 Partijen zullen schriftelijk specificeren welk Basic Orange Product ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal geschieden. Basic Orange zal de Basic Orange Productontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, waar Opdrachtgever voor de juistheid, volledigheid en consistentie in staat.

2.9.3 Basic Orange is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onjuistheden, onvolledigheden of inconsistentie de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

2.9.4 Intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel overige rechten van maatwerk blijven te allen tijde bij Basic Orange berusten, zoals omschreven in artikel 8.1.

2.10 Meerwerk

2.10.1 Indien Basic Orange van mening is, dat een door Opdrachtgever aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal Basic Orange daarvan melding doen aan Opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan. De melding zal op verzoek van Opdrachtgever worden gevolgd door een opgave van de prijs en overige condities. Opdrachtgever zal telkenmale zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 Werkdagen beslissen over het voorgestelde meerwerk.

2.10.2 Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder eerst schriftelijk aan te geven meerwerk niet te wensen dan wel niet binnen de in artikel 2.10.1 gestelde termijn anders heeft aangegeven.

2.11 Installatie en Implementatie

2.11.1 Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal Basic Orange de Producten installeren en/of implementeren, dan wel doen installeren en/of implementeren.

2.11.2 Alvorens tot installatie en/of implementatie kan worden overgegaan zal Opdrachtgever er op zijn kosten voor zorgdragen dat aan alle door of middels Basic Orange opgegeven condities is voldaan, teneinde een succesvolle installatie en/of implementatie te bewerkstelligen.

2.11.3 Opdrachtgever zal zorgdragen en is volledig verantwoordelijk dat de vereiste Algemene Voorwaarden Derden verkregen zijn om de installatie rechtmatig te laten plaatsvinden.

2.11.4 Indien door toedoen van Opdrachtgever de installatie en/of implementatie niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal Opdrachtgever betalingen verrichten alsof de installatie en/of implementatie heeft plaatsgevonden, onverminderd de verplichtingen van Basic Orange om op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren en/of te implementeren.


2.12 Werkzaamheden

2.12.1 Alle werkzaamheden, Onderhoud, Support dan wel andere diensten, zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

2.12.2 Voor elke onafgebroken periode waarin Basic Orange voor minder dan 3 (drie) uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij Basic Orange verricht is Basic Orange gerechtigd minimaal 3 (drie) uur in rekening te brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden worden verricht, niet meer dan 1 (één) uur bedraagt.

2.12.3 Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk tijdens weekend- en feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%.

2.12.4 Basic Orange is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.3 DESIGN

 

3.1 Design Algemeen
3.1.1 Het Design wordt ontwikkeld op basis van de tussen partijen schriftelijk vastgestelde specificaties.

3.1.2 Indien het Design naar de mening van Opdrachtgever niet voldoet aan de in artikel 3.1.1 genoemde specificaties en Opdrachtgever aanpassingen aan het Design wenst, is Basic Orange gerechtigd voor deze aanpassingen de dan geldende tarieven in rekening te brengen.

3.1.3 Basic Orange is niet verplicht de broncode van de door Basic Orange in opdracht van Opdrachtgever ontworpen Design dan wel andere programmatuur en/of nadere digitale producten ter beschikking te stellen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.1.4 Artikel 2.2 is uitdrukkelijk van toepassing op Design.

3.1.5 Het niet exclusieve gebruikersrecht eindigt als wordt voldaan aan artikel 1.3.4.

 

4 HOSTING

 

4.1 Hosting Algemeen

4.1.1 Hosting geschiedt uitsluitend op een door Basic Orange goedgekeurde locatie en op de door Basic Orange goedgekeurde apparatuur.

4.1.2 Basic Orange kan naar eigen inzicht Opdrachtgever de mogelijkheid bieden zelf aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen door te voeren in Hosting. Indien deze mogelijkheid aan Opdrachtgever wordt geboden is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

4.1.3 In het kader van de toegang tot en het gebruik van Hosting beschikt Opdrachtgever direct of indirect over apparatuur en programmatuur die voldoet aan de door Basic Orange vastgestelde en de aan Opdrachtgever direct of indirect medegedeelde normen en/of eisen. Opdrachtgever dient tevens te blijven voldoen aan de in dit lid gestelde voorwaarden. Indien en voor zolang apparatuur en/of programmatuur hieraan niet voldoen, wordt de op Basic Orange rustende verplichting tot verschaffen van Hosting en het gebruik ervan door Basic Orange opgeschort.

4.1.4 Opdrachtgever stelt Basic Orange in de gelegenheid te controleren of de in artikel 4.1.3 van dit artikel bedoelde normen en/of eisen in acht worden genomen.

4.1.5 Indien Opdrachtgever na de in artikel 4.1.4 bedoelde controle alsnog de in artikel 4.1.3 bedoelde normen en/of eisen niet in acht neemt, heeft Basic Orange het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst.

4.1.6 Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen van Basic Orange omtrent Hosting op te volgen.

4.1.7 Basic Orange is gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als doel het gebruik van Hosting te analyseren. De resultaten van een dergelijke analyse zullen niet aan derden (onder derden vallen niet de aan Basic Orange verbonden moeder en/of dochtermaatschappijen) ter beschikking worden gesteld. Dit geldt niet voor cijfers en data aangaande het gebruik van Hosting die niet direct herleidbaar zijn tot het gebruik van Opdrachtgever.

4.1.8 Indien Opdrachtgever een hosting gerelateerde storing constateert dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij Basic Orange. Na melding van een storing door Opdrachtgever zal Basic Orange die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

4.1.9 Basic Orange stelt Opdrachtgever van tevoren op de hoogte van voorgenomen Onderhoud voor wat betreft Hosting, indien dit Onderhoud leidt tot problemen met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot Hosting dan wel het niet-beschikbaar zijn van Hosting, tenzij het Onderhoud valt binnen een van te voren afgesproken onderhoudsvenster en het Onderhoud betrekking heeft op de updates van Derden Producten .

4.1.10 Overig Onderhoud zal plaatsvinden gedurende Werkdagen.

4.2 Verplichtingen Basic Orange Hosting

4.2.1 Basic Orange zal naar beste vermogen en voor zover beïnvloedbaar door Basic Orange streven naar een goede beschikbaarheid van Hosting. Garanties worden alleen gegeven indien deze schriftelijk door Basic Orange in een overeenkomst zijn vastgelegd.

4.2.2 Basic Orange garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden, wanneer Basic Orange van het gebruik en/of de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derde telecommunicatieleveranciers.

4.2.3 Basic Orange heeft geen verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid dan wel andere performance eisen ten aanzien van telefoonlijnen, het Internet en/of ander netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen.

4.3 Gebruik Van Identificatiegegevens

4.3.1 Basic Orange zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van Producten. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik Basic Orange hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.

4.3.2 Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van Identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid door Opdrachtgever. In geen geval is Basic Orange aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van Identificatiegegevens.

4.3.3 Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van Identificatiegegevens van Opdrachtgever, kan Basic Orange Opdrachtgever aanwijzingen geven,  die uitgevoerd dienen te worden.

4.3.4 Indien Opdrachtgever misbruik heeft gemaakt van Identificatiegegevens dan wel geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in artikel 4.3.3, is Opdrachtgever direct in verzuim.


4.4 Wijzigingen In Hosting
4.4.1 Basic Orange is gerechtigd na schriftelijke aankondiging met inachtneming van een redelijke termijn en zonder enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn, tot het aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen in Hosting voor wat betreft doch niet beperkt tot:

a) toegangsprocedures, zoals:

- procedures betrekking hebbende op operationele regels
- beveiligingseisen.

b) het wijzigen van een derde provider/toeleverancier, locatie, hardware, programmatuur en overige faciliteiten van belang voor het leveren van Hosting.

4.4.2 Indien de wijzigingen een aantoonbare en dermate grote negatieve verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van Opdrachtgever’s onderneming en/of de functionaliteit van Hosting mag Opdrachtgever, na eerst daartoe de achteruitgang op schrift te hebben aangetoond, Basic Orange schriftelijk verzoeken tot het aanbieden van een alternatief. Indien Basic Orange dan geen redelijk alternatief biedt heeft Opdrachtgever het recht het gebruik van Hosting te beëindigen, zonder dat Basic Orange en/of derde partij tot enige schadevergoeding ter zake dan wel restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

4.5 Dataverkeer Van Opdrachtgever

4.5.1 Basic Orange heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het dataverkeer van en/of naar Opdrachtgever. Basic Orange treedt slechts op als een doorgeefluik. Basic Orange geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van Data voor wat onder meer betreft betrouwbaarheid en volledigheid.

4.5.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van dataverkeer afkomstig van
Opdrachtgever. Voor zover van toepassing geldt de gedragscode, zoals uiteengezet in artikel
4.8, voor Opdrachtgever en haar gebruikers.

4.5.3 Indien een derde Basic Orange erop wijst dat middels Hosting inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde, is Basic Orange gerechtigd, indien aannemelijk is dat door de desbetreffende handelingen onrechtmatig wordt gehandeld, Hosting met onmiddellijke ingang te staken dan wel de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang te verwijderen. Basic Orange zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die door Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van de door Basic Orange getroffen maatregelen.

4.5.4 Opdrachtgever vrijwaart en houdt Basic Orange schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie afkomstig van Opdrachtgever.

4.5.5 Logfiles kunnen zolang de overeenkomst voortduurt worden bewaard voor een periode van maximaal 6 maanden. Na het einde van de overeenkomst is Basic Orange niet gehouden tot het bewaren van logfiles.

4.5.6 Basic Orange zal medewerking verlenen aan het overzetten van Data naar een andere applicatie zoals verzocht door Opdrachtgever. Basic Orange garandeert nimmer dat de aanwezige Data gedurende de overeenkomst en/of na het einde van de overeenkomst kan worden overgezet naar een andere applicatie. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de Data vanaf het moment van het inlezen van de Data in een andere applicatie.

4.5.7 Alle kosten verbonden aan het overzetten van Data op verzoek van Opdrachtgever naar een andere applicatie zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.


4.6 Verplichtingen Opdrachtgever Hosting

4.6.1 Indien Hosting onder meer het hosten van een website van Opdrachtgever en/of ten behoeve van Opdrachtgever betreft dient Opdrachtgever te beschikken over een domeinnaam, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling, overeenkomstig de door desbetreffende instelling gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden. Indien de aanvraag van domeinregistratie door Basic Orange wordt verricht, treedt Basic Orange slechts op ter bemiddeling. Iedere aanvraag geschiedt geheel voor rekening en risico, alsmede op naam van Opdrachtgever. Basic Orange kan geen ongestoord gebruik van de domeinnaam garanderen. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Basic Orange schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

4.6.2 Indien middels Hosting persoonsgegevens en/of overige gegevens/Data worden getransporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid middels Hosting, vrijwaart Opdrachtgever Basic Orange voor alle aansprakelijkheid, kosten of schade als gevolg van claims van derden in geval deze persoonsgegevens en/of overige gegevens/Data worden geëxporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid in strijd met de relevante (privacy)wetgeving en/of andere regelgeving ter zake.

4.7 Persoonsgegevens

4.7.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens die worden verzonden dan wel bewerkt/verwerkt worden door de apparatuur en/of programmatuur van Basic Orange ten behoeve van Opdrachtgever.

4.7.2 Opdrachtgever vrijwaart Basic Orange voor alle claims wegens een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

4.7.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk is voor het aanleveren en beschikbaar stellen van geanonimiseerde testdata.

4.7.4 Met uitzondering van hetgeen hierboven in dit artikel gesteld, is Basic Orange verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Basic Orange noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en zij zal Opdrachtgever vrijwaren voor aansprakelijkheid in het geval dat Opdrachtgever in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van Basic Orange.

4.8 Gedragscode

4.8.1 Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van Hosting en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is verboden Hosting en/of de overige aangeboden faciliteiten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich:

a) beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van Basic Orange en/of derden;
b) verstoringen in het gebruik kunnen voordoen.

4.8.2 Het is verboden om Hosting en/of overige aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met de overeenkomst. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen:

a) het inbreuk maken op de rechten van derden zoals doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten;
b) het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving ter zake;
c) spamming (ongevraagd verspreiden van reclameboodschappen en overige mededelingen);
d) het bewaren/verspreiden van (kinder)pornografie;
e) seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f) verspreiding dan wel voor derden beschikbaar te stellen van obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard;
g) dreigementen;
h) opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige destructieve activiteiten;
i) het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts en/of systemen van derden en/of Basic Orange.

4.8.3 Basic Orange behoudt zich het recht voor, naar haar eigen oordeel, het gebruik van de Hosting en/de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en de volledige schade te verhalen op Opdrachtgever.

 

5 DERDEN PRODUCTEN


5.1 Derden Producten

5.1.1 Basic Orange is gerechtigd Derden Producten te leveren dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Basic Orange is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.1.2 Indien Basic Orange Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden Basic Orange tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.

5.1.3 Basic Orange levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.


5.2 Algemene Voorwaarden Derden

5.2.1 Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden Basic Orange van toepassing worden verklaard, zullen indien beschikbaar bij Basic Orange uitsluitend op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en taal ter beschikking worden gesteld Zoals Basic Orange deze heeft ontvangen.

5.2.2 De Algemene Voorwaarden Basic Orange treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden Basic Orange en de Algemene Voorwaarden Derden, kan Basic Orange de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.6 LEVERING


6.1 Leveringstermijn

6.1.1 Alle door Basic Orange eventueel genoemde en voor haar geldende leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Basic Orange bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

6.1.2 Leveringstermijnen worden derhalve niet beschouwd als een fatale termijn waarbinnen geleverd dient te worden, maar als termijn waarbinnen Basic Orange naar haar beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen Basic Orange en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.

6.1.3 De overschrijding van een eventueel geldende leveringstermijn door Basic Orange behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van Basic Orange. Basic Orange aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien een leveringstermijn overschreden mocht worden.

6.2 Voorbehoud

6.2.1 Basic Orange verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen Basic Orange en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door Basic Orange opgestelde overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien Basic Orange met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt Basic Orange het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.

6.2.2 Rechten, zoals maar niet beperkt tot de overdracht van Producten, worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien verzuim van betaling plaatsvindt dient Opdrachtgever op eigen kosten de Producten binnen een week, na opdracht daartoe van Basic Orange, terug te leveren aan Basic Orange. Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing.


6.3 Risico

6.3.1 Het Product is voor risico van Opdrachtgever van de aflevering af, zelfs als het eigendom of gebruiksrecht nog niet overgedragen is. Derhalve blijft Opdrachtgever de (koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het Product door oorzaak die niet aan Basic Orange kan worden toegerekend.

6.3.2 Hetzelfde geldt van het ogenblik af, waarop Opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee Opdrachtgever aan de aflevering moet meewerken.


6.4 Oplevering, Aflevering, Installatie en Acceptatieprocedure

6.4.1 Basic Orange zal de Producten aan Opdrachtgever conform de door Basic Orange schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en indien door Opdrachtgever gewenst installeren.

6.4.2 Oplevering, door of middels Basic Orange, van diensten geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht.

6.4.3 Aflevering van Producten geschiedt door de terbeschikkingstelling van de Producten aan Opdrachtgever ter plaatse van magazijn van Basic Orange. De kosten van transport en eventuele verzekering zijn voor rekening van Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door Basic Orange bepaald en verzekering van de te vervoeren Producten geschiedt niet door Basic Orange, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.4.4 Uitsluitend in het geval waar installatie door Basic Orange plaatsvindt zal er onmiddellijk na voltooiing van de installatie een acceptatieperiode van toepassing zijn. De acceptatieperiode voor Opdrachtgever bedraagt 14 (veertien) dagen na voltooiing van de installatie, tenzij anders overeengekomen. Gedurende de acceptatieperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de Producten voor productieve en/of operationele doeleinden te gebruiken.

6.4.5 De Producten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd:

a) bij de aflevering indien de installatie niet door Basic Orange wordt uitgevoerd, dan wel
b) indien Basic Orange de installatie heeft voltooid: op de eerste dag na de acceptatieperiode, dan wel
c) indien Basic Orange voor het einde van de acceptatieperiode een Testrapport (artikel 6.5) ontvangt: op het moment dat de in dat Testrapport genoemde Fouten (artikel 6.6) zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van kleine Fouten die volgens artikel 6.6.4 aan acceptatie niet in de weg staan.

6.4.6 Indien de Producten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

6.4.7 In afwijking van het voorgaande zullen de Producten, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.


6.5 Testrapport

6.5.1 Indien gedurende de acceptatieperiode blijkt dat de Producten Fouten, zoals omschreven in artikel 6.6, bevatten die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Basic Orange uiterlijk op de laatste dag van de acceptatieperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd Testrapport over de Fouten informeren, in welk geval de nog resterende acceptatieperiode onderbroken wordt totdat het Product zodanig is aangepast dat de Fouten zijn verholpen.

 

6.6 Fouten

6.6.1 Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door Basic Orange schriftelijk vastgestelde functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerk Basic Orange Producten, aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele
specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld melding aan Basic Orange te maken.

6.6.2 Ieder recht op herstel van Fouten vervalt indien de geleverde Producten door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

6.6.3 Herstel van Fouten zal plaatsvinden op een door Basic Orange aangewezen locatie. Basic Orange is gerechtigd om tijdelijke oplossingen, noodoplossingen, omwegen en/of overige probleembeperkende maatregelen te implementeren.

6.6.4 Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten redelijkerwijs niet in de weg staan. Zie 2.6.2 voor de complete definitie hiervan.


6.7 Garantie

6.7.1 Bugs en gebreken (nadrukkelijk niet zijnde: wijzigingsverzoeken) welke worden geconstateerd door Opdrachtgever na eindoplevering worden zonder meerkosten door Opdrachtnemer verholpen binnen de gestelde garantieperiode van 1 maand na de eindoplevering (Productieomgeving). Basic Orange zal er naar streven Fouten zoals omschreven in artikel 6.6 naar beste weten en kunnen te herstellen, mits Opdrachtgever Basic Orange door middel van een schriftelijk en gedetailleerd rapport over de Fouten informeert binnen de Garantieperiode. Naar eigen inzicht is Basic Orange gerechtigd op haar kosten de Producten te repareren, wijzigen of te vervangen. In het geval van Fouten uit dienstverlening, zal Basic Orange vervangende dienstverlening verstrekken.

6.7.2 Basic Orange is gerechtigd de gebruikelijke prijzen en kosten in rekening te brengen voor reparatie, wijzigingen of vervanging van de Producten indien Fouten kunnen worden aangemerkt als fouten in algemene zin van Opdrachtgever als gevolg van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik dan wel andere oorzaken die niet aan Basic Orange te wijten zijn of indien Opdrachtgever de Fout redelijkerwijs had kunnen ontdekken gedurende de acceptatieperiode.

6.7.3 Onder Garantie valt niet het reconstrueren en/of herstellen van beschadigde of zoek geraakte bestanden en/of gegevens. Basic Orange garandeert niet dat de Producten zullen functioneren zonder onderbrekingen of Fouten, geschikt zijn voor elk door Opdrachtgever voorgenomen gebruik en/of zullen leiden tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat gedurende de Garantieperiode en daarna, tenzij schriftelijk anders aangegeven door Basic Orange. Elk recht op Garantie vervalt indien Opdrachtgever de Producten wijzigt dan wel doet wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Basic Orange, zoals vereist in artikel 2.2.3.

6.7.4 Na afloop van de Garantieperiode zal Basic Orange niet gehouden zijn Fouten te herstellen, Producten te wijzigen en/of te vervangen, tenzij anders overeengekomen.

6.7.5 De op Derden Producten gegeven Garantie is in ieder geval beperkt tot de door de leveranciers van Derden Producten gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden, zoals vermeld in artikel 5.7 PRIJZEN/BETALINGEN


7.1 Prijzen en Betalingen

7.1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en heffingen in rekening worden gebracht.

7.1.2 Basic Orange zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.

7.1.3 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan Basic Orange verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Basic Orange verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 500,- (vijfhonderd). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, verhoogd met 3%, in rekening worden gebracht.

7.1.4 Basic Orange heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.

7.1.5 Indien Basic Orange niet in staat is te leveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van de Opdrachtgever, is Basic Orange gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.

7.1.6 De vergoeding voor Hosting en eventuele andere jaarlijkse of periodieke vergoedingen zijn als Voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elke maand of andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.1.7 De vergoeding voor Onderhoud, Support  en eventuele andere werkzaamheden op uurbasis  zal na afloop van elke maand of andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.1.8 Voor werkzaamheden buiten het kantoor van Basic Orange worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurtarief.


7.2 Prijswijzigingen

7.2.1 De tussen Basic Orange en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Basic Orange is gerechtigd ingeval van wijziging van een of meer kostenposten en wijziging van de wisselkoers, de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen.

7.2.2 Basic Orange zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5% overschrijdt.

7.3 Fixed Price

7.3.1 Bij een Fixed Price afspraak worden de werkzaamheden tegen een van tevoren overeengekomen bedrag verricht.

7.3.2 Tenzij Basic Orange een beroep kan doen op artikel 1.4.4 worden meeruren niet in rekening gebracht.

7.4 Nacalculatie

7.4.1 Indien afrekening op basis van Nacalculatie zal plaatsvinden betekent dit dat, alvorens Basic Orange aanvangt met de overeengekomen werkzaamheden, een globale inschatting kan worden gemaakt van de te verwachten kosten. Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening
worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien vooraf geen wijze van afrekening is afgesproken zullen werkzaamheden worden verricht op basis van Nacalculatie.


7.5 Voorschot

7.5.1 Basic Orange is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is Basic Orange gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Basic Orange uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.8 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

8.1 Rechten van Basic Orange en Opdrachtgever

8.1.1 Basic Orange heeft het exclusieve recht de Basic Orange Producten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter beschikking te stellen.

8.1.2 Tenzij er sprake is van Derden Producten, blijven voor elke opdracht door Basic Orange uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de levering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Basic Orange berusten.

8.1.3 Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan Basic Orange zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.

8.1.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de Producten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.

8.1.5 De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan Opdrachtgever indien Basic Orange deze rechten heeft.

8.1.6 Indien Basic Orange, Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten aanbrengen blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde Producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij Basic Orange berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij Basic Orange dan wel derde rechthebbende berusten zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan Basic Orange dan wel derde rechthebbende.


8.2 Vrijwaring

8.2.1 Basic Orange zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de Basic Orange Producten inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht. Basic Orange zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits Opdrachtgever:\

a) Basic Orange onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan Opdrachtgever ter kennis is gebracht dan wel dat Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering; en
b) de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan Basic Orange overlaat. Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat behoudt Basic Orange zich het recht voor om het licentie dan wel sublicentierecht op het Basic Orange Product te verwerven of het Basic Orange Product zodanig te wijzigen dat zij niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Indien naar het oordeel van Basic Orange de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen kan Basic Orange het geleverde Basic Orange Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit Basic Orange Product reeds betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het Basic Orange Product gemaakte gebruik.

8.2.2 Basic Orange zal Opdrachtgever niet vrijwaren tegen een actie voor zover:

a) deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten doorgeleverd aan Opdrachtgever een
inbreuk maken op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel
eigendomsrecht dan wel ander recht;
b) hetgeen geleverd door Opdrachtgever onderdeel is of in samenhang geleverd is met een Product;
c) Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product.
d) deze voortkomt uit overmacht in de zin van electriciteitsstoringen, natuurrampen, terroristische aanvallen of andere duidelijk definieerbare overmachtsituaties.

8.2.3 Indien tussen Basic Orange en Opdrachtgever overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever Basic Orange vrijwaren tegen elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een derde.